Spring til indhold

Vedtægterne

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN EMANUEL

§1 Foreningens navn er Emanuel.
§2
Foreningens formål er at drive kulturel virksomhed af forskellig art og at vedligeholde foreningens bygning, Kultur- og forsamlingshuset Emanuel, Tøndervej 38 a, 6780 Skærbæk.
§3
Som medlemmer kan optages alle interesserede, som betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Der tilbydes livsvarigt medlemskab af foreningen mod at betale ti gange det aktuelle års kontingent.
§4
Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller underskud. Medlemmerne og bestyrelsen får ingen andel i foreningens formue eller overskud, der alene tilfalder foreningen.
§5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før, og eventuelle forslag skal formuleres skriftligt.
§6
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Valgene af bestyrelsesmedlemmer gælder for to år. Af de valgte afgår to medlemmer på lige år og tre medlemmer på ulige år.
Stk. 2
Generalforsamlingen vælger endvidere to suppleanter, som deltager i bestyrelsens arbejde uden stemmeret. Valgene af suppleanter gælder for et år ad gangen.
§7
Stk. 1
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i “Digeposten”.

Dagsordenen skal som minimum omfatte:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Referatet fra generalforsamlingen godkendes og underskrives af referenten og dirigenten.

Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede, der er mødt. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 3
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. Dog anvendes skriftlig afstemning, hvis blot én deltager ønsker det, og ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges.
Undtaget herfra er vedtægtsændringer jf.§ 12 og eventuel opløsning af foreningen Emanuel jf. § 13.
§8
Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer i henhold til § 3.
§9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne sender en skriftlig begæring med motiveret dagsorden til formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget og skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalfor-samling.
§10
Stk. 1
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan dog udpege en kasserer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen varetager foreningens anliggender i alle henseender og fastsætter sin egen forretningsorden.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden indkalder hertil, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af dagsorden.
Stk. 2
Foreningen forpligter sig udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves der underskrifter fra den samlede bestyrelse.
§11
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder årlige regnskaber. Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og de to revisorer. Forud for hvert regnskabsår opstiller bestyrelsen et specificeret driftsbudget for det kommende regnskabsår.
§12
Til ændringer af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
§13
Stk. 1
Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære / ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2
I tilfælde af opløsning af foreningen Emanuel skal Tønder Kommune involveres i en eventuel overdragelse af bygningerne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Emanuel den 6. maj 1986.
Med ændringer af marts 1991, marts 1992, marts 1996, april 2006, april 2012, april 2013, april 2017, april 2018 og april 2019.

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.