Kære alle frivillige.
Vi undskylder mange gange for, at I har modtaget nyhedsbrevet op til flere gang i går. Vi er nu i gang med at fejlsøge systemet, så hvis I i den forbindelse modtager nyhedsbrev(e) i dag, bedes I venligst blot slette den og bære over med os :-.) Vi er desværre nødt til at sende lidt, for at finde fejlen.
Fejlen ligger hos os (systemet) og vi gør alt for at finde den.
Med venlig hilsen
Ballum IT